Vietos, mind kuriose surenkamos elektros ir elektronin?s ?rangos atliekos

 

KAIP TVARKYTI  ELEKTROS IR ELEKTRONIN?S ?RANGOS ATLIEKAS?

Jei turite elektros ir elektronin?s ?rangos atliek?, J?s galite:

- kreiptis ? Vš? “Elektronikos gamintoj? ir importuotoj? organizacija”;

- nuvežti jas ? ši? atliek? surinkimo aikšteles;

- platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumok?ti, priimti vartotojo atiduodamas elektros ir elektronin?s ?rangos atliekas tuo atveju, jeigu jos yra tos pa?ios paskirties kaip platintojo parduodama elektros ir elektronin? ?ranga;

-  išsikviesti elektros ir elektronin?s ?rangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežt? nebenaudojam? ?rang?.

Elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? negalima šalinti ? buitin?ms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios ? aplink? (vanden?, grunt?, atmosfer?), atliekos gali užteršti j? pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu.

Dideli? gabarit? (DG) atliek? surinkimo aikštel?s – tai vietos, kur gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti buityje susidariusias dideli? gabarit?, statybos ir griovimo, elektros ir elektronin?s ?rangos, naudot? padang?, buities pavojing?sias (baterijas, akumuliatorius, transporto priemoni? pavojingas atliekas, buitin?s chemijos atliekas), biologiškai skaidžias atliekas ir antrines žaliavas.

Išsamesn? informacij? apie komunalini? atliek? tvarkym? ir dideli? gabarit? atliek? surinkimo aikšteles (j? darbo laik?, kokios atliekos ten yra priimamos) galite rasti savivaldybi? tinklapiuose (http://www.lsa.lt/) arba skambindami savivaldyb?s informacijos telefonais.

Jei pageidaujate, kad j?s? ?mon?je, ?staigoje ar organizacijoje Vš? “Elektronikos gamintoj? ir importuotoj? organizacija” organizuot? elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? surinkim? – registruokit?s el. paštu: info@eei.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasir?pinsime.

Daugiau informacijos apie elektros ir elektronin?s ?rangos atliek? tvarkymo sistem? ir galimybe ja naudotis –  kreipdamiesi el. paštu info@eei.lt ar tel.: +370 600 900 30